תקנון גידול

פרק א - כללי

מטרות התקנון המשלים נועד לפתח ולטפח את כלב הרועים הגרמני בישראל על פי תקן הגזע כפי שפורסם ע"י FCI בהי"ל.
החוג מאמץ לעצמו את תקנון הגידול של ההי"ל ותקנון זה בא להשלים את הסעיפים המיוחדים הדרושים לטפוח כלב הרועים הגרמני.
התקנון המשלים מחייב את כל בעלי כלב הרועים הגרמני, בין שהם חברים בחוג ובין שאינם כאלה.
החוג שומר לעצמו את הזכות להוסיף עליו או לגרוע ממנו מעת לעת ובהתאם לצרכים המיוחדים שייקבעו ע"י ועדת גידול והנהלת החוג, כל זאת בהצבעה דמוקרטית שתתקיים באסיפה כללית.

פרק ב - ועדת גידול

ועדת הגידול של החוג תהיה מורכבת מ3 - או 5 חברים בוגרי המדרשה לכלבנות של ההי"ל.
חברי הועדה ימונו ע"י ועד החוג.
תפקיד ועדת הגידול לשמש כועדת חריגים ולטפל בכל הבעיות הקשורות לגידול

פרק ג - הוראות גידול והרבעה

יותרו לגידול כלבים הרשומים בספר הגידול של ההי"ל, כל זאת בתנאי שיעמדו בדרישות הבאות:

1 .צלום אגן
א .זכר- בעל סווג אגן ,A" או B או C
ב .נקבה- בעל סווג אגן ,,A" או ,,B" או C

לא יורשו לגידול מקרים בהם גם הזכר וגם הנקבה יהיו עם סווג אגן "C".

2 .גיל מינימלי
א .זכר - החל מ - 12 חודשים.
ב .נקבה - החל מ - 18 חודשים.

3 .השתתפות בתערוכה בכיתת צעירים לפחות.
4 .מה"ג - מבדק התאמה לגידול:
* מה"ג משלב בתוכו בדיקת אופיו ומראהו של הכלב.

א .גיל מינימלי של כלב למה"ג הוא 12 חודשים ועוד יום.
ב .מה"ג יבוצע ע"י שופט הגזע בלבד.
ג .השופט עורך המה"ג יקבע ע"י ועד החוג.
ד שופט המה"ג ימלא דו"ח פרטני לגבי הכלב, העתק הדו"ח יימסר בגמר המה"ג לבעל הכלב.
ה בתום המה"ג במידה ויוחלט ע"י השופט מבצע המה"ג להגביל או לפסול לגידול את הכלב,
תרשם הערה זו בטופס המה"ג והערה זאת תועבר לרישום בספר הגידול.
ו בעל הכלב יציג בפני השופט מבצע המה"ג תעודת יוחסין מקורית של הכלב,
תוצאות צילום האגן ומספר הקעקוע שמוטבע בכלב.
ז ועד החוג יפרסם מועד לבצוע מה"ג.
ח דמי המה"ג יקבעו ע"י ועד החוג, ותשלום המה"ג יגבה לפני בצוע המה"ג.

·פטורים ממה"ג כלבי יבוא אשר עמדו במה"ג ואושרו לגידול בארץ מוצאם,
באחריות בעלי הכלבים להציג תעודות ואישורים מקוריים.
5 .ביקורת שגר- כל המלטה מחויבת בביקורת שגר, בעל המלטה מחויב לדווח על השגר לרכז הגידול על מנת לתאם ביקורת שגר.
א רכז הגידול מחויב לתאם את ביקורת השגר לפני מסירת ההמלטה.
ב סך תשלום עבור ביקורת השגר יקבע ע"י ועד החוג.
ג רכז הגידול אחראי לביצוע ביקורת השגר או לשליחת מישהו מטעמו.

תקנון זה אושר ע"י האסיפה הכללית של החוג ונכנס לתוקף
החל מתאריך 24.01.2000
שינוי פרק ג' מיום 18.03.2015