תקנון החוג

פרק א' - שם החוג ומענו

1. שם החוג הוא: החוג הישראלי לכלב רועים גרמני ע"ר מס' 827622085.
2. מען החוג: בית ההתאחדות הישראלית לכלבנות.

פרק ב' - שיוך החוג

3. החוג חבר בהתאחדות הישראלית לכלבנות (להלן ההי"ל).

פרק ג' - אחריות החוג וחבריו

4. כנגד התחייבות החוג, ניתן לשעבד את רכוש החוג בלבד.
5. חברי החוג אינם נושאים באחריות אישית להתחייבות החוג.
6. החוג אינו אחראי להתחייבויות ההי"ל.
7. אין ועד החוג נושא באחריות אישית כלשהיא להתחייבויות החוג.

פרק ד' - מטרות החוג

8. המטרות שלשמן נוסד החוג הן:
א. לטפח ולעודד גידול טהור של גזע כלב רועים - גרמני.
ב. לארגן תחרויות, תצוגות ואימונים סדירים, במסגרת הפעילות הספציפית.
ג. לארגן מפעלי תרבות, הרצאות, ימי עיון, סמינריונים ומפגשים לכל חברי החוג.
ד. לנהל, להחזיק ולפתח קורסים הקשורים במטרות הנ"ל בכל צורה ובכל
מקום לפי שיקול דעתו של ועד החוג.
ה. לעודד התקשרויות עם חוגים ואיגודים כלבניים מקבילים בעולם.
חברות בארגון כלבני בינלאומי טעונה אישור ועד החוג.
ו. להפיץ ידע בדבר תכונותיהם של כלבי רועים- גרמני.
ז. להוציא רשימות, ספרים, חוברות עיתונים ופרסומים אחרים מכל צורה שהם, בין מקצועיים
בין ארגוני ואחרים בכל מה שקשור בקידום מטרות החוג וחבריו. כל זאת במסגרת פעילותם
הספציפית.
ח. לדאוג לעניינם של חברי החוג בפני "ספר הגידול הישראלי של ההי"ל"
ט. לייצג את חברי החוג בפני הנהלת ההי"ל בכל עניין אותו ועד החוג יחשוב לנחוץ וכן לייצג את חברי
החוג בפני גוף או מוסד אשר לפי דעת החוג יש צורך לייצגם.
י. לייצג את חברי החוג בתצוגות ובתחרויות לכלבנים.
יא. לייעץ למגדלי הכלבים בכל הנוגע לבחירת טיפוס ומוצא כלבי גידול.
יב. לעשות כל הקשור במטרות הנ"ל וכן כל הפעולות הנחוצות לשם קידומן.

פרק ה' - סמכויות החוג

9. לשם השגת מטרותיו כמפורט בפרק ד' דלעיל, זכותו של החוג והוא רשאי לכן
לבצע את הפעולות כדלקמן, כולן או מקצתן.

א. לקנות, לחכור, לשכור, להחליף, לקבל בירושה ובמתנה ולרכוש בכל אופן אחר, נכסים וזכויות,
בין נכסי דלא ניידי וכן זכויות בנכסי דלא ניידי. להקים, לרכוש בכל צורה שהיא כנ"ל בניינים או
מתקנים הדרושים למטרות החוג, למוסדותיו ו/או לצרכי חבריו, להחזיקם ולנהלם.

ב. למכור, להחכיר, להשכיר ולהעביר בכל צורה שהיא, נכסים, בין נכסי דלא ניידי ובין נכסי דניידי,
זכויות בנכסי דלא ניידי ואחרות.

ג. להשיג הלוואות מהחברים או מאחרים, כולל מחברות, מוסדות כספיים, בנקים ומוסדות ממשלתיים
וציבוריים להבטיח את תשלומם באותה צורה ובאותם תנאים אשר החוג ימצאם לנכונים, ליעילים
ורצויים.

ד. לשעבד ולמשכן בכל צורה חוקית שהיא את נכסי החוג הניידים והלא ניידים והזכויות שבהם, כולם
או מקצתם וכן לתת ערבויות מכל המינים ומכל הסוגים ובכל צורה שהיא בשביל החוג, חבריו
ושאינם חבריו לפי שיקול דעתו הבלעדית של החוג, לפרוע ההלוואות הנ"ל ולשחרר את כל
השעבודים והמשכנתאות הנ"ל.

ה. להשיג ולקבל תשלומים שונים, בין תשלומים חודשים, שנתיים וכן לקבל
תרומות, הענקות, הקצבות, עזבונות ומתנות בכל צורה שהיא מאת חבריה או מאחרים,
בין בארץ ובין בחו"ל כולל גוף או מוסד, בין פרטי, בין מוניציפאלי ובין ממשלתי, ציבורי,
להשתמש בכספים אלה בשלמותם או בחלקם בכל צורה שהיא למטרות החוג, לצרכיו ולצורכי
חבריו.

ו. להוציא, לחתום, למשוך, לקבל, להסב, לערוב, להעביר, לנכות, למסור לגוביינא או לניכיון ולתת כל
מיני שטרות, שטרי חוב וחליפין, המחאות וניירות ערך וניירות אחרים מכל סוג שהם.

ז. ליצור קרנות לעידוד וניהול מפעלים מכל סוג שהוא הקשורים בנושא הכלבנות.

ח. לבטח את רכוש החוג, נכסיו ומפעליו בשלמותם או בחלקם נגד כל נזק, הפסד, מיכון,
אבדות והתחייבות מכל מין וסוג שהם עלולים לפגוע בחוג, ברכושו ובחבריו,
הכל לפי ראות עניו הבלעדית של ועד החוג.

ט. להתקשר בחוזים והסכמים מכל סוג שהם, עם כל אדם, גוף או מוסד, כולל
רשות מוניציפאלית, ממשלית, ציבורית ולהתנות בהם כל תנאי לפי ראות ועד החוג
למען ביצוע או קידום מטרות החוג וחבריו.

י. להתמזג, להתאגד או להשתתף עם כל גוף או מוסד שמטרותיהם דומות
למטרות החוג ושאינן נוגדות את תקנון ההי"ל ואין כוונתם להפיק רווחים.

יא. להלוות כספים ולתת אשראי לכל אדם, גוף או מוסד הקשורים בחוג ו/או
אשר יכולים לשמש לקידום עניני החוג וחבריו ו/או למען מטרות אשר החוג
מוצא אותן לנכונות ולמועילות ולהבטיח את פרעון ההלוואות ו/או האשראי הנ"ל
ע"י קבלת שטרות, משכנתאות, משכון ו/או בטחונות לשעבודים אחרים מכל סוג ומין שהם,
ובלבד שהחוג יהא זכאי לגבות ממקבלי ההלוואות והאשראי הנ"ל כל הסכומים המהווים
כיסוי הוצאות החוג ממתן ההלוואות או האשראי הנ"ל.

יב. החוג יהא זכאי ורשאי לגבות דמי השתתפות מהאנשים שיקחו חלק
בקורסים למיניהם ו/או מכל אדם הזקוק לשרותיו או הנהנה משרותים אלה,
זאת בתנאי כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתו של החוג שישמשו את
מטרותיו.

יג. החוג יהא זכאי ורשאי לגבות כל תשלום דמי נסיעה וכ"ו תמורת
השתתפות במופעים, תצוגות, הרצאות ואירועים למיניהם וזאת בתנאי
כי התשלומים הנ"ל יהיו מכוונים לכיסוי הוצאות והחזקתו של החוג וישמשו את מטרותיו.

יד. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, החוג רשאי וזכאי לבצע את כל אותו הפעולות שיהיו
דרושות מזמן לזמן להשגת מטרותיו ובכלל זה עריכת מגביות, מגביות כספים, העסקת עובדים
בין בשכר ובין שלא בשכר, וכן לעשות כל פעולה אחרת לקידום מטרותיו.

פרק ו' - חברים

10. חברי החוג יהיו: כל אדם מגיל 18 ומעלה אשר יגיש בקשה להתקבל כחבר לחוג
ואשר יעמוד בתנאים האמורים בסעיף 11 להלן.

11. א. כל אדם המבקש להתקבל כחבר ישלם דמי חבר לשנה 12(חודשים).
ב. לא הובעה התנגדות ע"י חברי החוג בכתב לחברותו תוך שלושה שבועות - יתקבל המבקש
כחבר.

12.
א. הובעה התנגדות לקבלת חבר כאמור בסעיף 11 ב' לעיל, ידון ועד החוג
ויחליט על קבלתו או אי קבלתו של המבקש להתקבל כחבר בחוג והחלטתו תימסר למבקש בכתב.
ב. ידחה ועד החוג בקשה של המבקש כאמור בסעיף 21א', הזכות בידי
המבקש לפנות בכתב לבית הדין של ההי"ל תוך 60 יום מיום מתן ההחלטה לשם הכרעה בעניינו.
החלטת בית הדין תהא סופית ומחייבת.

13. החברות בחוג תיפסק בעקבות אחד או אחדים מהמקרים כדלקמן:

א. במותו של חבר.
ב. בהוצאתו מהחוג בתנאים המפורטים בסעיף 41 כדלקמן:
ג. בצאתו מהחוג על ידי מתן הודעה בכתב על כך לחוג.
ד. החוג זכאי להוציא חבר, באחד מהמקרים הבאים:
(א) באם החבר עשה מעשה הנוגד את מטרות החוג.
(ב) באם החבר מחבל בשלמות החוג או מפריע לאווירתו החברתית הטובה
(ג) באם החבר עשה מעשי הונאה בקשר לרישום בספר הגידול הישראלי,
בקשר למכירת כלבים, בקשר למילוי טפסי הרשמה לתצוגות, לתחרויות
ולתעודות הרבעה.
(ד) באם החבר גרם נזק לאינטרסים ולכבוד ההי"ל ו/או החוג.
(ה) באם החבר התנהג בצורה בלתי הולמת באסיפות, בתצוגות ובתחרויות
הנ"ל ו/או הטעהו.
(ו) באם החבר לא שילם את דמי החבר במשך 6 חודשים מגמר שנת
הפעילות, וזאת לאחר התרעה בכתב בלבד.
(ז) באם החבר אינו נענה לדרישות ועד החוג ו/או מפר החלטותיו ו/או את
תקנונו, בין ע"י מעשה ובין ע"י מחדל.

14. חבר שהוחלט על הוצאתו מהחוג זכאי לפנות תוך 3 חודשים מיום קבלת ההודעה על כך לבית
הדין של ההי"ל וזה ידון ויוחלט בקשר לפנייתו בהצבעה חשאית, ועל ידי רוב דעות רגיל.
החלטת בית הדין תהא סופית.

15. מבלי לפגוע באמור בסעיף 41 לעיל, זכאי ורשאי ועד החוג להשעות חבר מחברותו
מכל סיבה שהיא בתוקף מיידי, עם מתן הודעה על כך עד לברור סופי באסיפה כללית.

16. ועד החוג חייב לתת לחבר העומד בפני הוצאה, את האפשרות להסביר את עצמו
בכתב או בעל פה וכן יש להביא לידיעתו את אפשרויות הערעור העומדות בפניו.

17. החברות בחוג מושתת על חברות כבוד וחברות פעילה.

פרק ז' - זכויותיו וחובותיו של חבר החוג

18. חברות כבוד בחוג יכולה להיות מוענקת לאדם שעשה רבות למען החוג בפרט
ובכלבנות בפרט.

19. לחבר בחוג זכות הצבעה באסיפה הכללית של החוג בכפוף לסעיף 02 להלן.
20. חברים חדשים שירשמו לחוג ו/או יועברו על ידי ההי"ל לחוג ב- 60 יום אחרונים
לפני אסיפת בחירות לא יהיו זכאים להצביע באסיפת הבחירות.
התאריך הקובע יהא, יום רישומו של החבר בחוג עצמו ו/או יום מסירת שמו
ותשלום דמי חבר עבורו על ידי ההי"ל לחוג עצמו לגזבר ו/או ליושב ראש.

21. חבר החוג יהא זכאי להנחות ולהקלות כפי שיוחלט עליהן במסגרת החוג או ההי"ל.

22. חבר החוג מתחייב להכיר ולכבד את תקנון ההי"ל כפי שיובא לידיעתו.

23. חבר החוג מתחייב לשלם את דמי החבר כפי שיוחלט עליהם מפעם לפעם.

פרק ח - הכנסות החוג

24. החוג ישתמש בהכנסותיו מהמקורות המפורטים לעיל וכן בנכסיו אך ורק לשם
קיום וקידום מטרותיו וביצוע פעולותיו וכן למטרות תמיכה ועזרה לחבריו.
שום חלק מהכנסותיו ונכסיו לא ישולם ולא יועבר לחברי החוג בתוך רווח מכל סוג ובכל צורה שהם.

25. מבלי לגרוע בסעיף 42 דלעיל, יהא החוג רשאי להוציא הוצאות ולשלם תשלומים
לשם תשלום וכיסוי ההוצאות והתשלומים הבאים:

א. שכר לעובדי החוג ובכלל זה לאנשים לרבות חברי החוג וכן לכל אדם או גוף
הנותן שרות לחוג מכל צורה שהיא לרבות עורכי דין, רואי-חשבון,
וכד' עבור שרותים שאנשים אלה בצעו עבור החוג ולמענו.

ב. הוצאות ממשיות כגון: שכר דירה, הוצאות נסיעה, כלכלה, שהוצאו
על ידי אדם כלשהו, לרבות חברי החוג ועניניו.

ג. הוצאות לארגון מופעים, תצוגות, תחרויות, מפעלים ומפרסמים אחרים,
שהוצאו בקשר עם מטרות החוג ועניניו.

ד. תשלום ריבית ועמלות בשיעור חוקי למלווי החוג אם יהיו כאלה, ואם
תשלומים אלה יהיו בהתאם להתחייבויות החוג.

ה. תשלום חברות בהי"ל ובארגונים כלבנים אחרים, בהתאם למטרותיו הספציפיות של החוג.

פרק ט - הארגון הפנימי, האסיפות

26. מוסדות החוג הם:

א. האסיפה הכללית(הרגילה והיוצאת מן הכלל).
ב. הועד.
ג. ועדת בקורת.

27. המוסד העליון של החוג והשלטון בו נתון בידי האסיפה הכללית שלו. על פי
החלטתו והנחיותיו כל פעולות החוג.

28. האסיפה הכללית הרגילה של החוג תתקיים אחת לשנה, לא יאוחר מ- 28 בפברואר של אותה
שנה,
ואלה הם סמכויותיה של האסיפה הכללית:

א. לשמוע את דו"ח ועד החוג כולל דו"ח כספי ומאזן ודו"ח ביקורת ולאשרם
בשלמותם או בחלקם.
ב. לבחור בועד החוג, בועדת ביקורת ובנציגי החוג לאסיפה הכללית של
ההתאחדות הישראלית לכלבנות.
ג. לקבוע את גובה מס החבר.
ד. לדון ולהחליט בכל עניין אשר יוגש לאסיפה הכללית על ידי הועד ובלבד
שנושא דיון כנ"ל לא יהא בסמכותה של האסיפה הכללית היוצאת מן הכלל.
29.
א. למען קבלת החלטות המפורטות להלן, על ועד החוג לכנס אסיפה כללית
יוצאת מן הכלל כל אימת שנושא אחד או נושאים אחדים מהנושאים המפורטים מטה יועמדו לדיון,
ואלה הם הנושאים המצריכים כינוס אסיפה כללית יוצאת מן הכלל:
(1) לשנות ולתקן, לבטל ולהחליף הוראות תקנון החוג, כפי שהוא יהא מידי פעם.
(2) להחליף, להוסיף חבר בועד החוג וזאת שלא בתום תקופת כהונתו.
(3) להחליט על פירוק החוג.
ב. מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן א' לעיל, יהיה ועד החוג רשאי לכנס אסיפה
כללית שלא מן המניין שצורך לכך יראה בעיני הועד.

30. כל חבר בחוג רשאי להציע הצעות לסדר יום באסיפה כללית וזאת עד 14 יום לפני
מועד כינוסה.

31. הודעה על אסיפה כללית, בין רגילה ובין יוצאת מן הכלל, סדרי יומה ומקום
התכנסה תימסר לכל חבר, חובה 45 יום מראש, לפחות, לפני תאריך כינוסה. ברם,
העובדה שאחד או אחדים מחברי החוג לא קיבלו את ההודעה הנ"ל לא תפסול את הדיון
באסיפה הכללית.

32. צורת מסירת ההזמנה לאסיפות הנ"ל תעשה באופן שיקבע מזמן לזמן על ידי ועד החוג

33. אפשר לפתוח בדיון באסיפות הכלליות למיניהן בכל מספר חברים אשר יהיו נוכחים
בה ואשר ייחשבו למניין חוקי.

34. כל החלטה באסיפה הכללית של החוג תחשב כאילו נתקבלה אם זכתה ברוב דעות
רגיל לפחות מהנוכחים באסיפה והזכאים להצביע.

35. צורת ניהול האסיפה הכללית, צורת ההצבעות יהיו בהתאם להחלטת הוועד
ובכפיפות להוראות תקנון זה.

פרק י' - הועד

36.
א. מספר חברי הועד יהיה 7 שיכלול יו"ר, סגן יו"ר, מזכיר, גזבר ורכז גידול
שייבחרו באסיפה הכללית.

ב. רכז גידול יוכל להיבחר אך ורק אדם שעבר קורס מטעם ו/או שהשכלתו
הכלבנית תעמוד בדרישות ועדת הגידול הארצית.

37.
א. חברי הועד יבחרו באסיפה הכללית הרגילה של החוג.
ב. כל חבר ועד יכהן בתפקידו במשך 4 שנים עד לאסיפה הכללית הרגילה
הרביעית, שתערך מיום בחירתו.

38. משרתו של חבר ועד תתפנה -
א. במותו.
ב. אם הוא יתפטר מכהונתו בועד החוג.
ג. אם יוחלף באחר כאמור בסעיף 29 א. (2) לעיל.
ד. אם הוא יוכרז כחולה רוח.
ה. אם יפסיק מחברותו כחבר בחוג.

39. הועד יתכנס לפי ראות עיניו ובהתאם לצרכיו:

א. יושב הראש ינהל וישגיח על פעילותו הכללית של החוג, יכין את הדו"ח השנתי
לאסיפה הכללית, ינהל את ישיבות הועד והאסיפות הכלליות וייצג את החוג כלפי גורמי חוץ.
ב. סגן יו"ר ימלא את תפקיד היו"ר בהעדרו של היו"ר מהארץ.
ג. המזכיר יעזור ליו"ר בביצוע תפקידיו.
ד. המזכיר ינהל את פרוטוקול ישיבות הועד והאסיפות הכלליות וכן את התכתבויות החוג.
ה. הגזבר ידאג לגבות את דמי החבר במועדם, יבצע תשלומים, ינהל את קופת החוג, ימסור
באסיפה הכללית
דו"ח על מצב הקופה, יערוך מאזן ויכין בהתייעצות עם שאר חברי הועד הצעת תקציב.
ו. (1) רכז גידול- ירכז את ענייני הגידול של כלבי החוג וייעץ בענייני גידול.
(2) רכז הגידול ייצג את החוג בועדת גידול מדעית.
40. הועד יכונס בכל עת שרוב במניין חברי הוועד יהיה מעוניין בכינוס הועד לישיבת
הנהלה. בהעדר יו"ר החוג מישיבת ההנהלה ו/או האסיפות הכלליות תנוהל הישיבה
ו/או האסיפה הכללית ע"י סגן היו"ר ובהעדר היו"ר וסגנו תנוהל הישיבה ו/או
האסיפה הכללית ע"י הגזבר.

41. ההחלטות בישיבת הועד תתקבלנה ברוב קולות רגיל. ליו"ר הועד לא יהיה קול נוסף
או מכריע, במקרה של שוויון בקולות בלבד, תכריע החלטת היו"ר.

42.
א. הועד ינהל רשימות חברי החוג וכן ספר פרוטוקולים בו ירשמו כל ההחלטות
שתתקבלנה בישיבות הועד.
ב. חתימת יו"ר החוג על הפרוטוקולים הנ"ל תשמש הוכחה לנכונותם.

43. האנשים החותמים על תקנון זה יהוו את הועד של החוג עד לאסיפה הכללית הרגילה של החוג

ועדת ביקורת

44.
א. ועדת ביקורת תהיה מורכבת מחבר אחד לפחות ומתפקידיה יהיה לבדוק את
דו"ח מצב הקופה והמאזן לשנה השוטפת ולדווח לאסיפה הכללית.
ב. חבר בחוג שיראה עצמו נפגע ע"י מוסד ממוסדות האגודה רשאי לפנות לבית
הדין של ההי"ל על מנת שזה ידון ויחליט בעניינו. החלטתו של בית בדין של ההי"ל
תהיה סופית ומחייבת את מוסדות החוג.

פרק יא' - פרוק מרצון

45. החלטה על פרוק מרצון של החוג תיחשב כאילו נתקבלה אם היא נתקבלת ברוב של
75% לפחות מחברי החוג הנוכחים באסיפה הכללית והזכאים להצביע בה.

46. במקרה של פרוק החוג יימסר רכושו לידי ההי"ל ולא יחולק בין החברים.

47. תקנון זה אושר על ידי האסיפה השנתית של החוג ויהיה בר תוקף מכאן ולהבא.

כפר סבא,1.02.2000